lsconf

  • AIX 6.1 硬件基本管理

    查看整体的硬件信息:          # prtconf #将所有系统信息输出到屏幕上显示          # lsdev -C #查看硬件设备信息及其工作状态 注:硬件的设备通常为2 种状态,"availiable"表示设备可用,de…

    Linux干货 2015-10-18